youtube

Bild von rekord

ab 32 sekunde (Geneve, 1968)

https://www.youtube.com/watch?v=mlzfYBObSEU

 

und hier (Frankfurt 1969), ab 55 sekunde die "falt-ro"

https://www.youtube.com/watch?v=wm5VQSy13yo

 

ab 1:33 (1969; Spanien)

https://www.youtube.com/watch?v=V21AKdLbEUQ